http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักศึกษาภาควิชา
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน ๓๖ คน
ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ด้านแมลงศัตรูข้าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริง

 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ
เทศบาลตำบลร่มเมือง และโรงเรียนบ้านนาโอ ร่วมกัน
เก็บเกี่ยวข้าวด้วย แกะ ในแปลงข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม
บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน ๒๐ คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน นาชลประทานและการรวบรวม
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะอาจารย์และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพัทลุง
จำนวน ๕ คน ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวพืนเมือง
ภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ ศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่นักเรียนจากสถานที่จริง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา