http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  ได้เข้าร่วมบริการ
ทางวิชาการด้านข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์ ม.๔ ต.คลองทรายขาว
อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถือ
การบริการทางวิชาการพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

 

ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวน ๓ คน คือ นายธันทิมาศ  สีสุข  นางสาวมาริสา  จิระดม
นางสาวอริสา  ไชยเพ็ชร ได้เข้ารับการฝึกงานภาคสนาม
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์

 


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ อาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ คน ได้มาศึกษา
ดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว งานโรคข้าว งานวิทยาการ
ด้านพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางวีณา  พงศ์พัฒนานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ
ราชการที่ ๖ และ ๗ ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะที่ปรึกษากรมการข้าว
นายวารินทร์  บุษบรรณ นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และ
นักวิชาการจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาร่วมพิธีทำ
ขวัญข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (GI) ผดุงวัฒนธรรมข้าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา