http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้
เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการด้านข้าวในโครงการ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๘
ณ วัดท่ามะเดื่อ หมู่ ๔ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุงได้จัดงาน "เปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุข
ปีใหม่ ๒๕๕๘ ด้วยข้าวคุณภาพ" เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาด
อย่างครบวงจร

 

วันที่ ๒ ธันวาคม  นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
ข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

 


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
พร้อมอาจารย์ จำนวน ๕ คน ได้ศึกษาดูงานด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุม
โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา