http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรและชี้แจงโครงการ
บริการจัดการน้ำในนาข้าวอย่างประหยัดด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร
บ้านท่าช้าง

 

เมื่อวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวจัดฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมอาชีพยุวชาวนารุ่นใหม่ หลักสูตร
"การทำนาขั้นพื้นฐาน" ภายใต้แผนงานสร้างและพัฒนา
ยุวชาวนา กรมการข้าว ปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการด้านข้าวใน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปัญญาวุธ หมู่ที่ ๕ ตำบล
แพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จำนวน ๖ คน ได้มาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผสมพันธุ์ข้าว
และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา