http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ซึ่งได้เรียนหลักสูตรรายวิชาข้าวเกี่ยวกับความสำคัญของข้าว
ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูป ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ภาคใต้ แนวทางการปลูกข้าวอินทรีย์และการแปรรูปข้าว

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว
พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ณ แปลงนานางสาวสุจินต์  หมุนเกตุ
เกษตรกรบ้านคอกวัว หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางชนสิริน
กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ และนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ "อนุชนชาวนาไทย : ความ
อยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี ๒๕๕๗

 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
และวิถีชีวิตชาวนาภาคใต้ ในงาน "ดอนประดู่
นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด" ณ บ้านท่าไหล
หมู่ ๒ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "งานวันเกษตรแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการกรมการข้าวเรื่อง "การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองภาคใต้สู่ AEC"

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา