http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพร้อมด้วย
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้และคณะกรรมการตรวจนา
พันธุ์ ได้ติดตามตรวจนาพันธุ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและ
เมล็ดพันธุ์หลัก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 นางอารีย์  โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ปฏิบัติงานตรวจราชการในเขตจังหวัดพัทลุง
และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อ
ปรับปรุงดิน ณ แปลงสาธิตและเรียนรู้โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุง ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และเกี่ยวข้าวพันธุ์สังข์หยด
พัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดปากสระ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ได้เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการด้านข้าว
แก่เกษตร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 

นายวิชาญ  เที่ยงธรรม ได้เยี่ยมเยียนพบปะ
ข้าราชการและพนักงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โดยมี นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและ
พนักงานให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว
พันธุ์ กข๕๕ ณ แปลงนาทดลองศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นักศึกษาภาควิชาการ
จัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำนวน ๖๓ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานด้านแมลงศัตรูข้าว ณ แปลงนาทดลอง
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา